Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną

przez Royal Canin Dystrybucja Sp. z o.o.

* obowiązuje od dnia 01/09/2011

 

 1. Postanowienia Ogólne.

  1. Definicje pojęć użytych w Regulaminie:

   1. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204);

   2. Kodeks cywilny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zm.);

   3. Regulamin – Niniejszy Regulamin Royal Canin Dystrybucja;

   4. Ogólne Zasady Współpracy – dokument, stanowiący integralną część niniejszego Regulaminu zawierający ogólne zasady i warunki współpracy pomiędzy Dystrybutorami Hurtowymi i Detalicznymi, znajdujący się na stronie internetowej https://rcd24.pl, w zakładce Współpraca;

   5. Royal Canin Dystrybucja – Royal Canin Dystrybucja Sp. z o.o., z siedzibą w Niepołomicach, przy ul. Grabskiej 10, wpisana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000357290, nr REGON 121231071, NIP 6832051821;

   6. Serwis – stworzony przez Royal Canin Dystrybucja Portal internetowy B2B, dostępny na stronach internetowych https://rcd24.pl, podłączony do sieci Internet, za pomocą której Royal Canin Dystrybucja świadczy usługi określone w niniejszym Regulaminie;

   7. Usługi – usługi, których zakres i rodzaj został zdefiniowany w punkcie II poniżej;

   8. Użytkownik – Dystrybutor Detaliczny prowadzący działalność gospodarczą, który ma wcześniej utworzoną kartotekę kontrahenta w systemie sprzedaży Royal Canin Dystrybucja, a także spełnia warunki Regulaminu, zaakceptował jego treść oraz dokonał Rejestracji w wyniku której został utworzony dla niego Profil Użytkownika i tym samym otrzymał on dostęp do Usług świadczonych przez Royal Canin Dystrybucja;

   9. Dystrybutor Detaliczny – podmiot prowadzący specjalistyczny punkt sprzedaży, prowadzący działalność w zakresie sprzedaży na rzecz konsumentów karm dla psów i kotów;

   10. Produkty Royal Canin – produkty wyprodukowane przez grupę Royal Canin, opatrzone znakiem towarowym Royal Canin;

   11. Rejestracja – procedura zakładania Profilu;

   12. Profil – profil Użytkownika Serwisu, za pomocą którego korzysta on z Usług Serwisu;

  2. Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

  3. Regulamin określa zakres i warunki wykonywania przez Royal Canin Dystrybucja usług świadczonych drogą elektroniczną oraz przesyłania informacji handlowych, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

  4. Użytkownik korzystający z Serwisu, który chce skorzystać z usług dostępnych za pośrednictwem tego Serwisu, musi zaakceptować Regulamin dostępny na stronie internetowej https://rcd24.pl. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania zasad tam zawartych. Rozpoczęcie korzystania z Usługi jest równoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu.

  5. Użytkownik, korzysta z usług dostępnych za pośrednictwem tego Serwisu zgodnie z zasadami opisanymi w dokumencie Ogólne Zasady Współpracy, który dostępny jest po zarejestrowaniu Użytkownika w Serwisie na stronie internetowej w zakładce Współpraca lub w siedzibie Royal Canin Dystrybucja.

  6. Serwis jest dedykowany dla Dystrybutorów Detalicznych, którzy zaakceptowali Ogólne Zasady Współpracy i mają wcześniej utworzoną kartotekę kontrahenta w systemie sprzedaży Royal Canin Dystrybucja.

  7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o ochronie danych osobowych oraz innych stosownych aktów prawnych.

   

 2. Rodzaje i zakres świadczonych usług świadczonych drogą elektroniczną.

  Niniejszy Regulamin obejmuje usługi świadczone drogą elektroniczną, przy użyciu Serwisu, a w szczególności:

  1. umożliwienie stworzenia Profilu Użytkownika;

  2. umożliwienie przeglądania Produktów Royal Canin, udostępnionych przez Royal Canin Dystrybucja;

  3. umożliwienie składania zamówień na produkty Royal Canin do Royal Canin Dystrybucja;

  4. otrzymywanie potwierdzenia faktu złożenia zamówienia;

  5. umożliwienie wglądu w historię zamówień danego Dystrybutora Detalicznego, składanych poprzez Serwis;

  6. umożliwienie wglądu w historię dokumentów sprzedaży danego Dystrybutora Detalicznego, zarejestrowanych w Royal Canin Dystrybucja;

  7. umożliwienie przesyłania za pomocą Serwisu, umieszczania w Serwisie danych oraz innych informacji dotyczących sprzedaży Produktów Royal Canin;

   

 3. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną.

  1. Royal Canin Dystrybucja świadczy usługi na rzecz Użytkowników w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.

  2. Użytkownikiem Serwisu może być wyłącznie Dystrybutor Detaliczny, który spełnia wymogi określone w Ogólnych Zasadach Współpracy oraz przestrzega obowiązków tam określonych.

  3. Dystrybutor Detaliczny, który chce utworzyć swój Profil obowiązany jest zarejestrować się jako Użytkownik. W tym celu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy umieszczony na stronie internetowej https://rcd24.pl .

  4. Warunkiem zaakceptowania przesłanego formularza zgłoszeniowego i zakończenia procesu rejestracji w Serwisie jest podanie danych zaznaczonych w formularzu jako dane konieczne do rejestracji w Serwisie. Royal Canin Dystrybucja ma prawo odmówić dokonania rejestracji Użytkownika, w przypadku nie podania wszystkich danych wskazanych w formularzu zgłoszeniowym jako koniecznych do zarejestrowania się w Serwisie.

  5. Dla potrzeb procesu rejestracji i identyfikacji, Użytkownik podaje w formularzu rejestracyjnym następujące dane:

   1. Nazwisko i imię Użytkownika;

   2. Numer telefonu kontaktowego używany w prowadzeniu działalności gospodarczej;

   3. Adres e-mail używany w prowadzeniu działalności gospodarczej;

   4. Numer kartoteki kontrahenta utworzonego w systemie sprzedaży Royal Canin Dystrybucja dla danego Dystrybutora Detalicznego;

   5. Numer konta bankowego utworzonego w systemie sprzedaży Royal Canin Dystrybucja dla danego Dystrybutora Detalicznego dla potrzeb regulowania płatności;

  6. Royal Canin Dystrybucja nie ponosi odpowiedzialności za przerwy i inne nieprawidłowości w funkcjonowaniu strony, na której zamieszczony jest formularz, lub za trudności w dostępie do tej strony i przekazaniu (zapisaniu) koniecznych informacji.

  7. Royal Canin Dystrybucja jest uprawniony do weryfikacji poprawności danych podanych przez Użytkownika w formularzu zgłoszeniowym w trakcie Rejestracji. W przypadku wykrycia nieprawidłowości, Royal Canin Dystrybucja zastrzega sobie możliwość wyrejestrowania Użytkownika lub uniemożliwienia mu dostępu do jego konta. Użytkownik potwierdza, że nie będzie podnosił żadnych roszczeń wobec Royal Canin Dystrybucja z tego tytułu.

  8. Przy rejestracji w serwisie Użytkownik podaje swoje hasło i login, za pomocą których będzie mógł się logować w Serwisie i będzie identyfikowany przez Serwis, jako zarejestrowany Użytkownik Serwisu./p>

  9. Użytkownikowi nie wolno udostępniać swojego hasła lub loginu osobom trzecim. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że odpowiada za zachowanie poufnego charakteru haseł związanych z kontem Użytkownika używanymi do uzyskania dostępu do Serwisu, oraz że ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec Royal Canin Dystrybucja za czynności dokonywane za pośrednictwem swojego konta. Użytkownik zgadza się niezwłocznie poinformować Royal Canin Dystrybucja, o przypadkach nieautoryzowanego korzystania z hasła lub konta Użytkownika, o ile o przypadkach takich powziąłby wiadomość.

  10. Wszystkie operacje po zalogowaniu się w Serwisie są automatycznie szyfrowane protokołem SSL (Secure Sockets Layer) w wersji 3., wykorzystującym klucz o długości 128 bitów lub większej. SSL jest ogólnoświatowym, powszechnie stosowanym standardem transmisji danych pomiędzy komputerami w Internecie. Certyfikat bezpieczeństwa potwierdza poprawność szyfrowanego połączenia.

  11. Użytkownik może posiadać tylko jeden Profil. Użytkownikom nie wolno udostępniać swoich Profili innym Użytkownikom.

  12. Profil Użytkownika umożliwia mu dokonywanie następujących czynności:

   1. dokonywanie zmian w stworzonym Profilu;

   2. przeglądania Produktów Royal Canin, udostępnionych przez Royal Canin Dystrybucja;

   3. przeglądanie informacji handlowych umieszczanych za pomocą Serwisu w szczególności informacji dotyczących produktów Royal Canin oraz usług świadczonych przez Royal Canin Dystrybucja;

   4. składanie zamówień na produkty Royal Canin do Royal Canin Dystrybucja;

   5. otrzymywanie potwierdzeń otrzymania złożonego zamówienia od Royal Canin Dystrybucja;

   6. wglądu w historię zamówień danego Dystrybutora Detalicznego powiązanego z Profilem Użytkownika, które zostały złożone poprzez Serwis;

   7. zapoznanie się historią dokumentów sprzedaży Dystrybutora Detalicznego, powiązanych z jego Profilem Użytkownika, zarejestrowanych w Royal Canin Dystrybucja;

  13. Serwis został stworzony tylko i wyłącznie dla celów promocji, dystrybucji i ułatwienia sprzedaży Produktów Royal Canin. Użytkownicy nie mogą zamieszczać na stronach internetowych Serwisu danych i informacji o jakichkolwiek innych produktach.

  14. Realizacja, odbiór i płatność za dokonywane przez Użytkownika zamówienia odbywa się poza Serwisem, na podstawie oddzielnie zawartej umowy pomiędzy Royal Canin Dystrybucja i Dystrybutorem Detalicznym oraz na podstawie Ogólnych Zasad Współpracy. Odpowiedzialność Royal Canin Dystrybucja oraz Użytkownika Serwisu za niewykonanie lub nienależyte wykonanie ww. umowy oceniana jest wyłącznie na podstawie postanowień tej umowy oraz jej załączników i stosowych przepisów prawa, z zastrzeżeniem ustępu 16.

  15. Użytkownik składa zamówienia za pośrednictwem Serwisu w sposób i na Warunkach określonych w Ogólnych Zasadach Współpracy z zastrzeżeniem poniższych postanowień:

   1. Użytkownik składa zamówienie po zalogowaniu się do Serwisu, za pomocą swojego Profilu, zgodnie z instrukcją umieszczoną w Serwisie;

   2. Royal Canin Dystrybucja wysyła do Użytkownika potwierdzenie przyjęcia zamówienia. Przewidywany maksymalny czas otrzymania potwierdzenia to 30 minut;

   3. W przypadku braku otrzymania potwierdzenia przyjęcia zamówienia w czasie wskazanym w punkcie b) Użytkownik powinien złożyć ponowne zamówienie za pośrednictwem Serwisu lub telefonu, faksu bądź e-maila. Brak otrzymania potwierdzenia przyjęcia zamówienia w terminie oznaczonych w punkcie b) oznacza, że Zamówienie nie jest realizowane. W takiej sytuacji Użytkownik powinien złożyć zamówienie za pomocą Serwisu powtórnie lub złożyć zamówienie przy pomocy innych możliwych, zgodnie z odrębnie zawartą umową oraz Ogólnymi Zasadami Współpracy środków;

  16. Serwis przewiduje Dla Użytkowników inne usługi. Rodzaje i zakres tych usług określa odrębny regulamin. Warunkiem korzystania z tych usług jest zaakceptowanie regulaminu tych usług.

  17. Zabrania się korzystania z Serwisu w celach sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, w tym w celach prowadzących do dyskryminacji innych Użytkowników, ograniczających prawa innych Użytkowników lub uniemożliwiających innym Użytkownikom korzystanie z Serwisu.

  18. W szczególności, zabrania się wykorzystywania Serwisu w sposób, który może spowodować:

   1. bezprawne uzyskanie dostępu do danych zawartych w Serwisie i poza nim;

   2. zakłócenie pracy infrastruktury informatycznej Serwisu;

   3. spowodowanie zagrożenia dla korzystania, bądź jakości operacji przeprowadzanych przez innych Użytkowników Serwisu;

   4. uszkodzenie, bądź zniszczenie integralności danych komputerowych;

  19. Uprasza się wszystkich Użytkowników Serwisu o powiadamianie Royal Canin Dystrybucja o wszelkich sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami treściach, które znajdują się w Serwisie.

  20. Royal Canin Dystrybucja podejmie odpowiednie działania w celu usunięcia lub zablokowania dostępu do tych informacji.

  21. Royal Canin Dystrybucja zastrzega sobie prawo do weryfikowania treści zawartych w Profilach Użytkowników w celu sprawdzenia czy treści te nie naruszają przepisów prawa oraz postanowień Regulaminu.

   

 4. Ograniczenie odpowiedzialności.

  1. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez właściwe przepisy prawa, Royal Canin Dystrybucja nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność, ani kompletność prezentowanych w Serwisie informacji, oraz nie udziela z tego tytułu żadnych gwarancji ani zapewnień, jak również nie ponosi odpowiedzialności za ich przydatność dla określonych działań Użytkownika Serwisu, w szczególności Royal Canin Dystrybucja nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość danych zawartych w historii zamówień oraz za prawidłowość danych umieszczanych w Serwisie przez samych Użytkowników.

  2. O ile Royal Canin Dystrybucja dokłada wszelkich starań, aby zapewnić aktualność i kompletność podanych w Serwisie informacji o produktach, to istnieje ryzyko, że zawarte w Serwisie dane nie będą zawierały wszystkich istotnych z punktu widzenia Użytkownika informacji.

  3. W związku z tym, zaleca się weryfikowanie informacji podanych w serwisie internetowym z opisami i informacjami podanymi na opakowaniu danego produktu.

  4. Ponadto Użytkownik może uzyskać potrzebne mu informacje o produktach Royal Canin Dystrybucja poprzez konwencjonalne środki komunikacji, takie jak: fax, telefon lub list. Dane kontaktowe Royal Canin Dystrybucja są podane w Serwisie pod zakładką „Kontakt”.

  5. Z przyczyn niezależnych od Royal Canin Dystrybucja korzystanie z Serwisu może być chwilowo przerwane lub wstrzymane. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez właściwe przepisy prawa, Royal Canin Dystrybucja nie udziela żadnych gwarancji, ani zapewnień co do nieprzerwanego dostępu i korzystania z Serwisu. Royal Canin Dystrybucja nie ponosi odpowiedzialności brak możliwości korzystania z Serwisu wskutek jakichkolwiek utrudnień, w szczególności leżących po stronie dostawcy usług dostępu do Internetu, usług hostingowych i innych. Royal Canin Dystrybucja nie ponosi także odpowiedzialności za przerwy w działaniu Serwisu, bądź poszczególnych jego funkcji. Royal Canin Dystrybucja zastrzega sobie prawo przerwy w dostępności Serwisu, zwłaszcza z przyczyn technicznych bądź innych.

  6. Dla uniknięcia wątpliwości, Royal Canin Dystrybucja informuje, że ma prawo do modyfikowania, optymalizowania i uzupełniana zawartości usług lub materiałów dostępnych w Serwisie oraz układu Serwisu, w dowolnym momencie, bez powiadomienia Użytkowników. Jakiekolwiek zakłócenie działania Serwisu na skutek prowadzenia tych czynności lub z innych przyczyn, nie daje podstawy do żądania jakiegokolwiek odszkodowania.

  7. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez właściwe przepisy prawa, Royal Canin Dystrybucja wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu szkód spowodowanych w związku z korzystaniem z Serwisu, w związku z korzystaniem z informacji zawartych w tymże Serwisie.

  8. Royal Canin Dystrybucja dokłada wszelkich starań, aby zabezpieczyć stronę internetową Serwisu przed działaniem wirusów lub innych szkodliwych elementów, każdego rodzaju. Royal Canin Dystrybucja nie udziela żadnych zapewnień, że materiały i usługi zawarte na tej stronie internetowej są wolne od wirusów lub innych szkodliwych elementów, oraz że Serwis jest w pełni bezpieczny.

   

 5. Warunki zawierania i wypowiadania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.

  1. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje z momentem rejestracji oraz akceptacji warunków niniejszego Regulaminu.

  2. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z Royal Canin Dystrybucja poprzez wypełnienie formularza dostępnego w profilu Użytkownika, obejmującego oświadczenie o wypowiedzeniu umowy, a następnie poprzez potwierdzenie wprowadzonych danych.

  3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną ulega ustaniu ze skutkiem natychmiastowym w momencie potwierdzenia danych.

  4. Royal Canin Dystrybucja nie ponosi odpowiedzialności za szkody jakie poniosła osoba trzecia w związku z wypowiedzeniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Użytkownika.

  5. Z ważnych przyczyn umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną może zostać wypowiedziana przez Royal Canin Dystrybucja z zachowaniem 7 dniowego terminu wypowiedzenia.

  6. Z chwilą ustania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną Royal Canin Dystrybucja natychmiast dezaktywuje login użytkownika i blokuje dostęp do Serwisu przy użyciu tego loginu.

   

 6. Tryb postępowania reklamacyjnego.

  1. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi związane z funkcjonowaniem Serwisu przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Royal Canin Dystrybucja lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.

  2. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej za pomocą wiadomości e-mail przesłanej na adres b2b.help@royal-canin.pl lub poprzez zgłoszenie za pomocą formularza kontaktowego umieszczonego na stronie serwisu https://rcd24.pl.

  3. Reklamację można wnieść w terminie 7 dni od ujawnienia przyczyny reklamacji. Royal Canin Dystrybucja może pozostawić reklamację bez jej rozpatrzenia jeśli została wniesiona po upływie tego terminu.

  4. Reklamacja powinna zawierać co najmniej login Użytkownika oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń. Jeżeli podane informacje lub dane wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Royal Canin Dystrybucja ma prawo zwrócić się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

  5. Royal Canin Dystrybucja rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni, licząc od dnia jej wniesienia lub jej uzupełnienia.

  6. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest za pomocą wiadomości e-mail. W szczególnych wypadkach Royal Canin Dystrybucja ma prawo wysłać odpowiedź w inny sposób.

  7. W przypadku reklamacji związanych z realizacja zamówienia mają zastosowanie zapisy zawarte w Ogólnych Zasadach Współpracy , w paragrafie V Reklamacje i rozliczenia.

   

 7. Prawa własności intelektualnej.

  1. Wszystkie treści lub materiały zawarte na stronie internetowej Serwisu, w tym grafika, teksty, znaki handlowe, układ Serwisu oraz inne elementy są własnością Royal Canin Dystrybucja lub zostały użyte przez Royal Canin Dystrybucja za zgodą danego właściciela. Strona internetowa, jak i treści, logotypy, obrazy oraz pozostałe materiały, ich wybór i forma prezentacji są chronione prawem autorskim lub innymi prawami własności intelektualnej.

  2. Korzystanie z zawartości, o której mowa w punkcie 1 powyżej, nie oznacza nabycia przez Użytkowników jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych, w tym do utworów. Użytkownik może korzystać z tych utworów jedynie w zakresie dozwolonego użytku wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128 poz. 1402). W szczególności, poza określonymi w tych ustawach przypadkami, zabronione jest dokonywanie w celach komercyjnych i bez uprzedniej pisemnej zgody Royal Canin Dystrybucja kopiowania, modyfikowania, czy transmitowania elektronicznie lub w inny sposób jakiejkolwiek części Serwisu w całości lub części. Znaki handlowe, znaki towarowe, logotypy oraz inne znaki (dalej zbiorczo „Znaki Handlowe”) umieszczone w Serwisie są prawnie chronione. Zgoda na używanie tego Serwisu nie jest jednoznaczna z pozwoleniem na używanie Znaków Handlowych pojawiających się na stronie internetowej Serwisu. Wszelkie użycie Znaków Handlowych, bądź podobnych znaków lub nazw, jest zabronione, chyba że Royal Canin Dystrybucja wyrazi na piśmie zgodę na takie użycie Znaków Handlowych. Naruszenie praw własności intelektualnej może spowodować podjęcie stosownych kroków prawnych przez Royal Canin Dystrybucja lub innych uprawnionych.

   

 8. Cookies.

  1. W celu ustalenia danych statystycznych o ruchu Użytkowników oraz ułatwienia użytkownikom korzystania z treści Serwisu, Royal Canin Dystrybucja może używać technologii znanej jako cookies, tj. informacji zapisywanych przez serwer serwisu internetowego na komputerze Użytkownika, które serwer ten może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego komputera.

  2. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce internetowego opcję przyjmowania cookies, co nie spowoduje utrudnień w korzystaniu z treści serwisu internetowego.

  3. Więcej informacji na temat wyłączania cookies dostarczają instrukcje poszczególnych przeglądarek oraz treść sekcji "help" danej przeglądarki.

   

 9. Postanowienia końcowe.

  1. Prawem właściwym dla umowy zawartej pomiędzy Royal Canin Dystrybucja a Użytkownikiem, której przedmiotem są usługi świadczone drogą elektroniczną, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie jest prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Royal Canin Dystrybucja.

  2. Jeśli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

  W przypadku pytań, czy uwag Użytkowników dotyczących warunków korzystania z Serwisu, czy polityki ochrony prywatności Royal Canin Dystrybucja, prosimy o przesłanie poczty elektronicznej na adres: b2b.help.pol@royalcanin.com lub poprzez zgłoszenie za pomocą formularza kontaktowego umieszczonego na stronie serwisu https://rcd24.pl.

Ustawienia plików cookie